Zásady ochrany osobních údajů pro registr zákazníků společnosti

1 Správce

OPR-Finance s.r.o.


Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4

Tel 22 888 69 66

E-mail info@opr-firemniuver.cz

(dále jen „my“ nebo „OPR-Finance s.r.o.“)

2 Kontaktní osoba pro záležitosti týkající se registru

Ivan Varhanik

Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4

Tel 22 888 69 66

E-mail ivan.varhanik@opr-finance.cz

3 Název registru

REGISTR ZÁKAZNÍKŮ

4 Jaký je právní základ a účel zpracovávání osobních údajů?

Důvodem zpracovávání osobních údajů je skutečnost, že společnost má oprávněný zájem z důvodu svého vztahu se zákazníkem a realizace smlouvy.

Potřeba zpracovávání osobních údajů vychází z:

 • dodávání a vývoje našich výrobků a služeb,

 • plnění našich smluvních a jiných slibů a povinností,

 • péče o vztah se zákazníkem,

 • analýzy a profilování chování zákazníka nebo jiného subjektu údajů,

 • elektronického a přímého marketingu,

 • cílené reklamy týkající se našich i cizích online služeb

Můžeme použít automatizované rozhodování (včetně profilování) k určení například zaměstnaneckých profilů subjektů údajů, jejich chování na internetu, věku a zvyků zákazníků.  Tyto informace využíváme například k rozhodování, stanovení cílů a rozvoji služeb.

5 Jaké údaje zpracováváme?

O našich zákaznících zpracováváme následující údaje:

 • základní údaje subjektu údajů jako např. jméno, datum narození, identifikační číslo, zákaznické číslo, uživatelské jméno, případně další určující identifikátory, pohlaví, mateřský jazyk

 • kontaktní údaje subjektu údajů jako je e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa

 • informace o společnosti a kontaktních osobách společnosti (poznámka: pouze, je-li to relevantní) jako např. IČ, jména a kontaktní údaje kontaktních osob

 • informace o zákaznících a smlouvě jako např. minulé a současné smlouvy a další informace o zákaznících

 • Další možné informace shromažďované se souhlasem subjektu údajů

Bez nezbytných informací nejsme schopni poskytnout výrobek ani službu.

6 Odkud získáváme údaje?

Informace získáváme především z následujících zdrojů, kterými jsou subjekt údajů samotný, registr obyvatel, společnosti poskytující úvěrové informace, poskytovatelé kontaktních informačních služeb a další podobné spolehlivé zdroje.

Pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů mohou být osobní údaje rovněž shromažďovány a aktualizovány z veřejně dostupných zdrojů a na základě informací získaných od orgánů státní správy a dalších třetích stran v mezích platných právních předpisů a nařízení. Tento typ aktualizace údajů se provádí ručně nebo s využitím automatizovaných prostředků.  

7 Komu údaje poskytujeme? Převádíme údaje mimo území EU?

Informace zpracováváme sami a využíváme subdodavatele, aby osobní údaje zpracovávali naším jménem a pro nás. Za účelem ochrany údajů jsme se všemi subdodavateli uzavřeli dohodu o zpracovávání údajů.  

Osobní údaje poskytujeme například externím poskytovatelům služeb, kteří nabízejí přímý marketing. Orgánům státní správy můžeme poskytovat údaje na základě vynutitelných ustanovení.

Mimo oblast EU osobní údaje neposkytujeme.

8 Jak údaje chráníme a jak dlouho je uchováváme?

Systém obsahující osobní údaje mohou používat pouze ti naši zaměstnanci, kteří jsou v rámci své práce oprávněni zpracovávat údaje o zákaznících. Každý uživatel má své osobní uživatelské jméno a heslo do systému. Informace jsou shromažďovány do databází, které jsou chráněny firewally, hesly a dalšími technickými opatřeními. Databáze a jejich záložní kopie jsou v uzamčených prostorách a přístup k nim mají pouze konkrétní předem určené osoby.

Údaje uchováváme tak dlouho, jak je pro účely zpracovávání údajů zapotřebí. Identifikovatelné osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány po dobu 5 let po splnění povinností. U potenciálních zájemců o půjčku (zájemce, který nebyl schválen jako zákazník nebo schválen byl, ale z nabídky si nevybral atd.) jsou identifikovatelné osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu 2 let.

Pravidelně odhadujeme potřebu uchovávání údajů s přihlédnutím k platné legislativě. Kromě toho se staráme o taková důvodná opatření, jejichž cílem je zajistit, aby v registru nebyly uchovávány nekompatibilní, zastaralé nebo nepřesné osobní údaje, přičemž bereme v úvahu důvod zpracovávání. Takové údaje okamžitě opravujeme nebo mažeme.

9 Jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů?

Jako subjekt údajů jste oprávněni zkontrolovat osobní údaje, které se vás týkají a které jsou uloženy v registru, a máte právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Rovněž máte právo svůj souhlas odvolat nebo změnit.

Jako subjekt údajů máte dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) (platného od 25. května 2018) právo vznést námitku proti zpracovávání údajů nebo požadovat omezení zpracovávání údajů a vznést stížnost k dozorovému orgánu odpovědnému za zpracovávání osobních údajů.

Máte rovněž právo ze zvláštních osobních důvodů vznést námitku proti profilování a dalšímu zpracovávání, které se vás týká, pokud je zpracovávání údajů prováděno na základě zákaznického vztahu. V souvislosti se svou reklamací byste měli určit konkrétní situaci, u níž zpracovávání namítáte. Podle právních předpisů jsme oprávněni odmítnout jednat podle vaší žádosti.

Jako subjekt údajů jste oprávněni vznést námitku proti zpracovávání údajů kdykoli a bez jakýchkoli poplatků, a to včetně profilování, pokud se jedná o přímý marketing.

10 S kým můžete být v kontaktu?

Veškeré kontakty a žádosti ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů musí být předloženy písemně nebo osobně osobě uvedené v části dvě (2).

11 Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Pokud budeme provádět změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, umístíme změněné prohlášení na naše webové stránky s uvedením data změny. Doporučujeme, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů příležitostně zkontrolovali a ujistili se tak, že jste s případnými změnami seznámeni.

 

kk2

 • Měsíční splátka:
 • Celková splátka:

Zákaznický servis

Otevřeno v pracovní dny
8–16
Telefon
22 888 69 66
E-mail
info@opr-firemniuver.cz
   
18.11.2019
Je naší milou povinností oznámit, že od října 2019 naše společnost OPR-Finance s.r.o. vyšla vstříc... Čtěte více...
08.03.2018
Získali jsme licenci České národní banky! Společnost OPR-Finance s.r.o. se dne 5. března 2018 stala... Čtěte více...
15.01.2018
Máte krátkou podnikatelskou historii? I v tomto případě je možné získat OPR-Firemniuver.cz.... Čtěte více...
15.11.2017
OPR-Firemniuver.cz nabízí úvěr od 50 000 do 1 000 000 Kč s dobou splatnosti od 1 do 12 měsíců. Úvěr... Čtěte více...