SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y

OPR-Finance s.r.o.
identifikační číslo: 01381300
se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205501
číslo bankovního účtu: 2114934273/2700
číslo telefonu: 22 888 69 66
adresa elektronické pošty: info@OPR-Firemniuver.cz
zastoupena jednatelem Ivanem Varhaníkem
(jen „Úvěrující“)
a

identifikační číslo/rodné číslo: 
se sídlem/bytem: 
zapsaná v obchodním rejstříku/živnostenském rejstříku 
číslo bankovního účtu: 
číslo telefonu: 
adresa elektronické pošty: 
zastoupena 
(dále jen „Úvěrovaný“)

tuto

SMLOUVU O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU
dle ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST A – ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI POSKYTOVANÉHO PODNIKATELSKÉHO ÚVĚRU

Touto smlouvou se Úvěrující zavazuje, že Úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do níže určené částky, a Úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky Úvěrujícímu vrátit a zaplatit Úvěrujícímu úroky a Poplatek, a to vše za podmínek uvedených v části A a B této smlouvy:

Výše úvěru:  ,- Kč  (slovy: tisíc korun českých)
Termín splatnosti úvěru: do  měsíců od poskytnutí úvěru
Poplatek: ,- Kč  (slovy: tisíc korun českých)
Celková částka ke splacení: ,- Kč  (slovy: tisíc korun českých)
Výše měsíční splátky: ,- Kč  (slovy: tisíc korun českých)
Počet splátek:    
Účel úvěru:    
Variabilní symbol plateb:    

 

ČÁST B – ÚPRAVA PRÁV A POVINNOSTÍ STRAN

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Úvěrující je podnikatelem s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Úvěrovaný je podnikatelem. Obě strany při uzavírání a plnění této smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti.

1.2. Úvěrovaný má zájem v rámci své podnikatelské činnosti o uzavření smlouvy o úvěru s Úvěrujícím.

2. POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

2.1. Úvěrující se touto smlouvou zavazuje, že Úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do částky uvedené v části A této smlouvy (dále jen „Poskytované peněžní prostředky“). Úvěrovaný se touto smlouvou zavazuje Poskytované peněžní prostředky Úvěrujícímu vrátit a zaplatit Úvěrujícímu úroky, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2. Účel úvěru je uveden v části A této smlouvy.

2.3. Úvěr se poskytuje na dobu uvedenou v části A této smlouvy.

2.4. Úvěrující poskytne Poskytované peněžní prostředky po uzavření této smlouvy, a to na bankovní účet Úvěrovaného uvedený v záhlaví této smlouvy. Úvěrovaný je oprávněn při uzavření této smlouvy určit, že Úvěrující poskytne Poskytované peněžní prostředky až na jeho žádost o čerpání úvěru, kterou musí Úvěrovaný učinit nejpozději do jednoho (1) měsíce od uzavření této smlouvy. V takovém případě poskytne Úvěrující Poskytované peněžní prostředky do pěti (5) pracovních dnů od žádosti Úvěrovaného o čerpání úvěru. Marným uplynutím lhůty pro učinění žádosti o čerpání úvěru právo Úvěrovaného čerpat úvěr i povinnost Úvěrujícího poskytnout úvěr zaniká; v takovém případě není Úvěrovaný povinen hradit Poplatek.

2.5. Dnem poskytnutí úvěru se rozumí den odepsání Poskytovaných peněžních prostředků z účtu Úvěrujícího.

2.6. Úvěrovaný je povinen vždy uvádět pravdivé a nezkreslené údaje a dále je povinen podstatné údaje nezamlčet.

3. POPLATEK, ÚROK, ÚROK Z PRODLENÍ

3.1. Úvěrovaný se zavazuje uhradit Úvěrujícímu poplatek za sjednání a poskytnutí úvěru ve výši uvedené v části A této smlouvy (dále jen „Poplatek“). Výše Poplatku je stanovena dohodou stran s přihlédnutím k nákladům Úvěrujícího spojených s rezervací Poskytovaných peněžních prostředků, zpracováním žádosti o úvěr a s uzavřením této smlouvy. Poplatek je hrazen Úvěrujícímu způsobem uvedeným v čl. 4 této smlouvy.

3.2. Úvěrovaný se zavazuje zaplatit Úvěrujícímu úroky ve výši 9 % ročně (p.a.) za období od termínu splatnosti úvěru, který je uveden v části A této smlouvy, do doby skutečného splacení úvěru. Pokud bude Úvěrovaný, který je fyzickou osobou, v prodlení delším než 90 dnů, vzniká Úvěrujícímu právo pouze na úrok, který odpovídá úroku určenému zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, nejvýše však 9 % ročně (p.a).

3.3. V případě prodlení úvěrovaného s vrácením Poskytovaných peněžních prostředků či placením Poplatku či jejich části (i) je Úvěrovaný povinen zaplatit Úvěrujícímu úrok z prodlení ve výši 0,07 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni, kdy se úvěrovaný ocitl v prodlení, do úplného zaplacení dlužné částky, a (ii) Úvěrovaný souhlasí, že Úvěrující může dle svého uvážení rozhodnout, že dlužná částka může být vymáhána prostřednictvím osobní návštěvy zástupce Úvěrujícího u Úvěrovaného. Pokud bude Úvěrovaný, který je fyzickou osobou, v prodlení delším než 90 dnů, odpovídá výše úroků z prodlení ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

3.4. Úvěrující má nárok i na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Za náklady spojené s uplatněním pohledávky strany považují mimo jiné i tyto náklady:

3.4.1. Paušální náklady na vyhotovení a odeslání každé výzvy k plnění – upomínky – 363,- Kč, přičemž vznik nebo úhrada tohoto paušálního nákladu nemá vliv na právo Úvěrujícího požadovat náklady podle čl. 3.4.4 této smlouvy,

3.4.2. Náklady na vyhotovení dohody o splátkovém kalendáři – 1.210,- Kč,

3.4.3. Náklady na vymáhání pohledávky prostřednictvím osobní návštěvy zástupce Úvěrujícího u Úvěrovaného – 6,05 % z částky dlužné ke dni, k němuž se stane splatný celý dluh podle čl. 5 této smlouvy (včetně Poplatku, veškerého příslušenství a nákladů podle čl. 3.4.1, 3.4.2 a/nebo 3.4.4 této smlouvy, pokud vzniknou),

3.4.4. Další náklady spojené s uplatněním a vymáháním pohledávky v paušální výši podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. – 1.200,- Kč,

3.5. Výpočet úroků z úvěru i úroků z prodlení se provádí metodou ACT/365 dnů, tedy při výpočtu úroků se předpokládá, že rok má 365 kalendářních dní.

4. SPLACENÍ ÚVĚRU

 

4.1. Úvěrovaný se zavazuje Poskytované peněžní prostředky Úvěrujícímu vrátit a zaplatit Poplatek, celkem tedy uhradit Úvěrujícímu částku ve výši uvedené v části A této smlouvy bezhotovostním převodem na účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví této smlouvy s variabilním symbolem uvedeným v části A této smlouvy, a to v měsíčních splátkách o stejné výši uvedené v části A této smlouvy a v počtu uvedeném v části A této smlouvy.

 

4.2. První splátka je splatná za měsíc od poskytnutí úvěru. Každá další splátka je splatná za měsíc od předchozí splátky.

 

4.3. Úvěrující je oprávněn při poskytnutí Poskytovaných peněžních prostředků předložit Úvěrovanému splátkový kalendář, kde bude uvedena výše a datum splatnosti jednotlivých splátek.

 

4.4. Dnem uhrazení splátky Úvěrujícímu se rozumí den připsání celé částky odpovídající splátce na účet Úvěrujícího.

 

4.5. Splácené peněžní prostředky se použijí na úhradu pohledávek v následujícím pořadí: 1. úroky z prodlení, 2. náklady spojené s uplatněním pohledávky (v pořadí nákladu podle (i) čl. 3.4.1, (ii) čl. 3.4.2, (iii) čl. 3.4.3, a (iv) čl. 3.4.4, pokud taková dílčí pohledávka z nákladu bude existovat), 3. úroky z úvěru, 4. Poplatek, 5. jistina úvěru.

 

4.6. Úvěrovaný může splatit celý úvěr před lhůtou splatnosti mimořádnou splátkou; strany se však dohodly, že to nemá vliv na povinnost Úvěrovaného zaplatit Poplatek v celé výši.

 

5. ZESPLATNĚNÍ ÚVĚRU A ODSTOUPENÍ

 

5.1. Úvěrovaný je povinen hradit splátky řádně a včas dle této smlouvy. Úvěrující a Úvěrovaný se dohodli, že pro případ prodlení Úvěrovaného se splacením částky odpovídající alespoň jedné splátce po dobu delší než jeden měsíc se bez dalšího stává splatný celý dluh (tj. nesplacená jistina a nesplacený Poplatek včetně příslušenství).

 

5.2. Úvěrující a Úvěrovaný se dohodli, že Úvěrující je oprávněn jednostranně požadovat okamžité splacení celého dluhu (dále též jen „zesplatnit Úvěr“) v níže uvedených případech:

 

5.2.1. v případě porušení smluvní povinnosti Úvěrovaného uvedené v této smlouvě nebo pro porušení smluvní povinnosti Úvěrovaného, ručitele či jiné třetí osoby uvedené v právních jednáních týkajících se zajištění úvěru,

 

5.2.2. v případě porušení povinnosti Úvěrovaného neuvádět nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo povinnosti podstatné údaje nezamlčet,

 

5.2.3. v případě porušení povinnosti Úvěrovaného užít úvěr ke sjednanému účelu.

 

5.3. Úvěrující a Úvěrovaný se dohodli, že Úvěrující je dále oprávněn jednostranně zesplatnit úvěr, pokud bude Úvěrovaný, ručitel či jiná osoba podílející se na zajištění úvěru vykazovat takové zhoršení finanční situace, které ohrožuje návratnost úvěru. Takovouto situací je zejména zahájení insolvenčního řízení, které vede k rozhodnutí o zjištění úpadku Úvěrovaného, ručitele či jiné osoby podílející se na zajištění úvěru, podle insolvenčního zákona; v takovém případě má Úvěrující právo zesplatnit úvěr od okamžiku zahájení insolvenčního řízení; pokud však insolvenční řízení je ukončeno rozhodnutím o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady, o zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu z jiného důvodu, než pro nedostatek majetku, pozbývá zesplatnění úvěru účinnosti (rozvazovací podmínka) okamžikem takovéhoto rozhodnutí o insolvenčním návrhu (neplatí pro insolvenční návrh, který na sebe podá sám Úvěrovaný, ručitel či jiná osoba podílející se na zajištění úvěru). Dále je takovouto situací zejména zahájení úkonů směřujících k provedení veřejné či jiné dražby nebo zahájení výkonu rozhodnutí či exekuce na majetek Úvěrovaného, ručitele či jiné osoby podílející se na zajištění úvěru. Dále je takovouto situací úmrtí Úvěrovaného, ručitele či jiné osoby podílející se na zajištění úvěru.

 

5.4. V případě zesplatnění úvěru je Úvěrovaný povinen vrátit Poskytované peněžní prostředky a zaplatit Poplatek v celé výši.

 

5.5. Úvěrující a Úvěrovaný se dohodli, že Úvěrující je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy kdykoliv v době od uzavření této smlouvy až do doby, kdy mu bude doručena žádost Úvěrovaného o čerpání úvěru, a to z důvodu, pro který by mohl zesplatnit Úvěr. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku není Úvěrovaný povinen hradit Poplatek.

 

6. DALŠÍ USTANOVENÍ

 

6.1. Úvěrovaný se zavazuje písemně informovat Úvěrujícího o jakékoli situaci uvedené v čl. 5. této smlouvy a o dalších významných okolnostech, tj. zejména o tom, že porušuje, či v minulosti porušil, povinnosti dle této smlouvy, že porušuje, či v minulosti porušil v souvislosti se sjednáváním půjčky, úvěru či jiné finanční služby povinnosti dle obecně závazných právních předpisů nebo smluvní povinnosti, že došlo ke zhoršení finanční situace ohrožujícímu návratnost úvěru, že došlo ke změně poměrů, které Úvěrovaný uváděl při sjednání úvěru, ohrožující návratnost úvěru, zejména ke změně v majetkových a příjmových poměrech, či že došlo k jiné podstatné změně poměrů. O skutečnostech uvedených v předchozí větě je Úvěrovaný povinen písemně informovat Úvěrujícího nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy k těmto skutečnostem došlo.

 

6.2. Úvěrovaný souhlasí s tím, že Úvěrující může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě. Úvěrující může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě i v případě, kdy na základě této smlouvy bylo již částečně plněno; v takovém případě lze tuto smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Postoupení smlouvy vůči Úvěrovanému jako postoupené straně je účinné okamžikem, kdy mu Úvěrující jako postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy mu postupník postoupení smlouvy prokáže. Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči Úvěrovanému jako postoupené straně se Úvěrující jako postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení; tomuto následku může Úvěrovaný jako postoupená strana zabránit prohlášením vůči Úvěrujícímu jako postupiteli, že jeho osvobození odmítá; toto prohlášení lze učinit do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy Úvěrující jako postupitel postoupení smlouvy Úvěrovanému oznámil, jinak právo Úvěrovaného učinit prohlášení zaniká.

 

6.3. Ustanovením čl. 6.2 není dotčeno oprávnění Úvěrujícího postoupit pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7.1. Svou informační povinnost vůči Úvěrovanému ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Úvěrovaného, který je fyzickou osobou, pro účely plnění této smlouvy a pro účely jednání o této smlouvě plní Úvěrující prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

8.1. Obsah této smlouvy lze měnit jen právním jednáním v písemné nebo přísnější formě; možnost změnit obsah smlouvy i jinou formou strany vylučují.

 

8.2. Strany této smlouvy se jako účastníci řízení ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti se tímto pro případ sporu písemně dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně tak, že v případě věcné příslušnosti okresního soudu je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 5 a v případě věcné příslušnosti krajského soudu je místně příslušný Městský soud v Praze.

 

8.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

 

8.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

 

8.5. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V                  dne           V               dne 

                               
Úvěrovaný Úvěrující
OPR-Finance s.r.o.
Ivan Varhaník

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ K TÉTO SMLOUVĚ O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU

Jméno a příjmení:                                 
rodné číslo:                 
bytem:                 
(dále jen „Ručitel“)

tímto Úvěrujícímu prohlašuje, že ho uspokojí, jestliže Úvěrovaný Úvěrujícímu nesplní jakýkoliv svůj dluh z této smlouvy či jeho příslušenství; Úvěrující ručitele přijímá. Ručitel se tak stává ručitelem Úvěrovaného.

Svou informační povinnost vůči Ručiteli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Ručitele pro účely plnění ručitelského vztahu a pro účely jednání o tomto ručitelském vztahu splnil Úvěrující prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Ručitel souhlasí s dohodou o místní příslušnosti uvedenou v čl. 8.2 této smlouvy a pro případ sporu tak v případě věcné příslušnosti okresního soudu je místně příslušný Okresní soud Praha-východ a v případě věcné příslušnosti krajského soudu je místně příslušný Krajský soud v Praze. 

V                    dne                                
Ručitel

Ručení přijímám:

V                    dne
OPR-Finance s.r.o.
Ivan Varhaník

kk2

  • Měsíční splátka:
  • Celková splátka:

Zákaznický servis

Otevřeno v pracovní dny
8–16
Telefon
22 888 69 66
E-mail
info@opr-firemniuver.cz
   
18.11.2019
Je naší milou povinností oznámit, že od října 2019 naše společnost OPR-Finance s.r.o. vyšla vstříc... Čtěte více...
08.03.2018
Získali jsme licenci České národní banky! Společnost OPR-Finance s.r.o. se dne 5. března 2018 stala... Čtěte více...
15.01.2018
Máte krátkou podnikatelskou historii? I v tomto případě je možné získat OPR-Firemniuver.cz.... Čtěte více...
15.11.2017
OPR-Firemniuver.cz nabízí úvěr od 50 000 do 1 000 000 Kč s dobou splatnosti od 1 do 12 měsíců. Úvěr... Čtěte více...